Obchodné podmienky

Vztah medzi Klientom a firmou In Motion. s.r.o (dalej len „nájomca a prenajímateľ) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany.

Zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká podpísaním nájomnej zmluvy obidvomi stranami (v dvoch vyhotoveniach) a po obdržaní zálohy vo výške 50% ceny.

Stornovacie poplatky
Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

  • do 30 dní pred začiatkom výletu 0% zálohy
  • do 14 dní pred začiatkom výletu 30% zálohy
  • do 7 dní pred začiatkom výletu 50% zálohy
  • menej ako 7 dní pred začiatkom výletu 100% zálohy


Zmeny a zrušenie objednávky zo strany prenajímatela
Prenajímatel má právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážd, víchrice). V tom prípade bude nájomcovi vrátená záloha v plnej výške.
Ďalej si prenajímateľ vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že nájomca alebo osoby ním zastúpené javia známky nadmerného požitia alkoholu alebo iných návykových látok. V takomto prípade nebude nájomcovi vrátená záloha.

Odovzdanie a prevzatie predmetov nájmu
Prenajímatel sa zaväzuje, že predmety nájmu budú odovzdané nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnutý úcel. Nafukovacie clny budú pri odovzdávaní nájomcovi a preberaní prenajímatelom v nafúknutom stave a skontrolované obidvomi stranami. Taktiež nepremokavé barely, prípadne vaky budú skontrolované, ci nejavia známky poškodenia. Za zhoršenie technického stavu predmetov nájmu v priebehu splavu, ako aj za škody spôsobené na majetku nájomcu a iných osôb, nesprávnym používaním predmetov nájmu, nenesie prenajímatel zodpovednost.

Zodpovednost za vybavenie a náhrada škody
Nájomca sa zaväzuje používat predmety nájmu len na účely, na ktoré sú určené a to obvyklým spôsobom. Predmety nájmu sú určené na vodnú turistiku a je nutné ich chrániť najmä pred poškodením teplom (napríklad otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia, včasným odpustením vzduchu s následným znížením tlaku v člne. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia predmetu nájmu je nájomca povinný uhraditťobstarávaciu cenu predmetu nájmu do 15 dní prenajímateľovi. Za nadmerné opotrebovanie predmetu nájmu spôsobené nedbalostou, hrubým zaobchádzaním a podobne, sa nájomca zaväzuje uhradiťnáklady na jeho opravu. Výšku náhrady urcč prenajímateľ. Pokiaľ nájomca nezaplatí prenajímatelovi náklady na opravu, náhradu za stratu predmetu nájmu, prípadne nájomné v stanovenom termíne, zaväzuje sa uhradiť penále z oneskorenia vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky.
Predmety nájmu sa nájomca zaväzuje vrátit do 20.00 hod v deň ukončenia nájmu (ak nie je dohodnuté inak).
Pri nedodržaní termínu vrátenia predmetu nájmu v termíne, ktorý je stanovený nájomnou zmluvou bude nájomcovi účtovaná dvojnásobná cena jednodňového nájmu za každý začatý deň omeškania.

Spôsob úhrady
Úhradu zálohy nájmu môže nájomca realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet.
Peňažný ústav: FIO Banka
Číslo účtu: 2700163694 / 8330
Cena nájmu je stanovená platným cenníkom. Doplatok ceny uhradí Klient vždy v hotovosti pri prevzatí vybavenia (ak nie je dohodnuté inak).

Ostatné ustanovenia

V prípade, že nájomca podáva záväznú objednávku v prospech ďalších osôb, zaväzuje sa, že prevezme všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy i za osoby, ktoré zastupuje. Nájomca ako aj osoby ním zastúpené, ktoré sa zúčastňujú splavu tento absolvujú na vlastnú zodpovednosť.

FIO Banka, č.ú: 2700163694 / 8330